Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madewithy/public_html/wp-content/themes/MadewithY/framework/tiger-profile/admin/pages/payment-inc/paypal-submit.php on line 11
Javni razpis za izvedbo in moderiranje usposabljanj v okviru projekta Made with Y v letu 2017 – Made with Y
Meni
časi
 • Prijava
 • Registracija
slika

Javni razpis za izvedbo in moderiranje usposabljanj v okviru projekta Made with Y v letu 2017

 1. Informacije o projektu

Zavod Ypsilon je s projektom Made with Y uspešno kandidiral na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Splošni cilji javnega razpisa so zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih, starih od 15 do 29 let, tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven, prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc. Poleg tega je cilj javnega razpisa tudi usposobiti organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial. V času trajanja operacije se z izvajanjem projektnih aktivnosti stremi k zaposlitvi vsakega mladega udeleženca, vključenega v aktivnosti, kjerkoli na trgu dela. Skupaj se bo tako preko projekta Made with Y v letih od 2016 do 2018 zaposlilo 32 mladih. Z javnim razpisom se spodbuja inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi učinke na področju zaposlovanja v mladinskem sektorju in širše.

Namen projekta »Made with Y« je prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z inovativnimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti so usmerjene k dosegu dviga zaposljivosti in trajne zaposlenosti mladih med 15. in 29. letom ter dvigu stopnje aktivnega državljanstva. S široko partnersko mrežo organizacij iz različnih področjih delovanja predstavlja unikum ima zelo velik potencial na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Izvajalec projekta je Zavod Ypsilon, generator socialnih inovacij.

Ciljno skupino projekta »Made with Y« sestavljajo mladi med 15 in 29 let:

 1. a) mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje),
 2. b) mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju,
 3. c) dijaki in študenti zadnjih letnikov, ki v času trajanja operacije zaključujejo izobraževanje in aktivno iščejo zaposlitev,
 4. d) mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo zaposlitev v času trajanja operacije in
 5. e) druge kategorije mladih brez zaposlitve v skladu s predmetom in namenom javnega razpisa.

V okviru projekta bodo potekale projektne aktivnosti in usposabljanja za mlade udeležence, za uspešno doseganje ciljev in KPI pa je do konca leta 2017 predvidene naslednje aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa:

 • izvedba delavnic osebnostnega profiliranja za mlade (predvidoma v novembru 2017)
 • izvedba Made with Y intenzivnega bootcampa (predvidoma v novembru in decembru 2017).
 1. Opredelitev razpis in ciljev, vsebina razpisa

Zavod Ypsilon vabi vse zainteresirane k prijavi na razpis z namenom izvajanja zgoraj navedenih projektnih aktivnosti.

Cilj razpisa je vsebinska priprava ter izvajanje oziroma moderiranje naslednjih vsebinskih sklopov.

 1. Priprava in izvedba delavnic osebnostnega profiliranja za mlade, ki potekajo v vsaj 4 slovenskih statističnih regijah (točno število in regije bodo z izbranim izvajalcem dogovorjene naknadno) in sicer v terminu do 17. novembra 2017;
 2. Vsebinska priprava in izvedba Made with Y intenzivnega bootcampa. 3x po 5 dni usposabljanj z vsakodnevnim pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 20. uri na različnih lokacijah po Sloveniji (točne lokacije izvedbe bodo z izbranim izvajalcem določene naknadno) in sicer v terminu od 20. novembra 2017 do 15. decembra 2017;
 3. Moderiranje Made with Y intenzivnega bootcampa. 3x po 5 dni usposabljanj z vsakodnevnim pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 20. uri na različnih lokacijah po Sloveniji (točne lokacije izvedbe bodo z izbranim izvajalcem določene naknadno) in sicer v terminu od 20. novembra 2017 do 15. decembra 2017;

Vse naveden aktivnosti vključujejo pripravo, izvedbo in poročanje o izvedenih aktivnostih.

Ponudba se šteje kot popolna, če vključuje:

– vsebinsko zasnovo za sklopa iz posamezne alineje;

– reference prijavitelja;

– stroškovno specifikacijo.

 1. Izvedba in oprema natečaja

Ponudba je lahko:

 • poslana preko e-pošte na info@madewithy.si;
 • poslana preko priporočene pošte na naslov:

ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA;

z obveznim pripisom »Oddaja ponudbe za izvedbo in moderiranje usposabljanj v okviru projekta Made with Y v letu 2017«

 1. Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe. V razpisu ne morejo sodelovati predstavniki naročnika, člani ocenjevalne komisije in njihovi ožji sorodniki.

 1. Roki

Ponudbe morajo prispeti do vključno ponedeljka, 6. novembra 2017.

Odpiranje ponudb bo predvidoma v torek, 7. novembra 2017 ob 12. uri v prostorih Zavoda Ypsilon. Odpiranje vlog ne bo javno.

 1. Izbor

Ocenjevalna komisija bo sklep o izboru najboljšega ponudnika izdala najkasneje do 8. novembra 2017 in s sklepom seznanila prijavitelje. Sklep komisije bo objavljen tudi na spletni strani www.madewithy.si. Naročnik si pridružuje pravico, da v primeru, da nobena ponudba ne bo zadovoljevala kriterijev razpisa, sodelovanja ne implementira. V tem primeru se javni razpis ponovi.

 1. Ocenjevalna komisija

Prispele ponudbe bo pregledala in ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani direktorja Zavoda Ypsilon. Ocenjevalna komisija bo ocenjevala samo popolne ponudbe.

Ocenjevalna komisija bo ponudbe vrednotila po naslednjih kriterijih:

 • izpolnjevanje razpisnih pogojev,
 • kakovost vsebinske zasnove,
 • strokovna usposobljenost,
 • reference prijavitelja,
 • kakovost finančnega načrta,
 • cenovna primernost.

Strokovna komisija bo pri izboru ponudb upoštevala načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti in cenovne primernosti.

Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe:

– če ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavnih delov ponudbe,

– če bodo predane po času, ki je določen za oddajo ponudbe,

– če bodo smiselno in konceptualno odstopale od razpisane vsebine in

– če po oceni ocenjevalne komisije ne bodo dosegale zahtevane ravni stokovnosti.

 1. Sodelovanje z izbranim prijaviteljem

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o sodelovanju za izvedbo vsebine javnega razpisa z vrednostjo, določeno v ponudbi izbranega prijavitelja.

Oznak nismo našli!
Domov
 • Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
 • info@ypsilon.si

© 2016 Zavod Ypsilon, za skupno prihodnost. Izdelava FlatPixel Studio. Made with Y. Vse pravice pridržane.