Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madewithy/public_html/wp-content/themes/MadewithY/framework/tiger-profile/admin/pages/payment-inc/paypal-submit.php on line 11
julij 2018 – Made with Y
Meni
časi
 • Prijava
 • Registracija

Monthly Archives: julij 2018

slika
2 leta ago Javni razpisi

Javni razpis za oblikovanje, pripravo na tisk, tiskanje in dostavo gradiv za projekt Made With Y

Zavod Ypsilon izvaja projekt Made with Y, ki je bil pridobljen v okviru kandidiranja na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. V okviru projekta potekajo projektne aktivnosti in usposabljanja za mlade udeležence, za uspešno diseminacijo namena projektnih aktivnosti in izpolnjenih KPIjev, pa potrebujemo tako online komunikacijo kot tudi tiskane medije.

Zavod Ypsilon zato vabi vse zainteresirane k prijavi na javni razpis za oblikovanje in tisk materialov za diseminacijo rezultatov ter dejavnosti projekta.

Cilj razpisa je pridobiti ponudbe za naslednje storitve:

 • Tisk in oblikovanje brošur z rezultati projekta
 • Tisk in oblikovanje USB ključkov za virtualno diseminacijo rezultatov projekta
 • Tisk trajnostnih vrečk za razdelitev materialov Made With Y
 • Tisk in oblikovanje dodatnih materialov, ki bi po oceni naročnika pozitivno vplivali k prepoznavnosti projekta.

Naročnik bo prejete ponudbe ocenil na podlagi načel gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter cenovne učinkovitosti. Izbran prijavitelj bo po uspešni izvedbi javnega naročila izdal naročniku račun v dogovorjeni vrstnosti.

 

Izbrani prijavitelj in naročnik se bosta o podrobnostih sodelovanja  uskladila naknadno.

Interesenti naj oddajo ponudbo z navedbo referenc in stroškovno specifikacijo na naslov manja.munda@ypsilon.si, po pošti na naslov ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA s pripisom za javni razpis: »Oblikovanje in tisk materialov za projekt Made With Y«.

Rok za oddajo ponudbe je 02. 08. 2018.

Prijavitelji bodo o rezultatih natečaja obveščeni predvidoma 03. 08. 2018.

Za dodatne informacije se obrnite na manja.munda@ypsilon.si

Uporabljena je moška oblika kot nevtralna oblika za moški in ženski spol.

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

slika
2 leta ago Javni razpisi

Javni razpis za sodelovanje na področju informiranja in komuniciranja v okviru projekta Made With Y

 1. Informacije o projektu

Zavod Ypsilon je s projektom Made with Y uspešno kandidiral na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Splošni cilji javnega razpisa so zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih, starih od 15 do 29 let, tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven, prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc. Poleg tega je cilj javnega razpisa tudi usposobiti organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial. V času trajanja operacije se z izvajanjem projektnih aktivnosti stremi k zaposlitvi vsakega mladega udeleženca, vključenega v aktivnosti, kjerkoli na trgu dela. Skupaj se bo tako preko projekta Made with Y v letih od 2016 do 2018 zaposlilo 32 mladih. Z javnim razpisom se spodbuja inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi učinke na področju zaposlovanja v mladinskem sektorju in širše.

 

Namen projekta »Made with Y« je prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z inovativnimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti so usmerjene k dosegu dviga zaposljivosti in trajne zaposlenosti mladih med 15. in 29. letom ter dvigu stopnje aktivnega državljanstva. S široko partnersko mrežo organizacij iz različnih področjih delovanja predstavlja unikum ima zelo velik potencial na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Izvajalec projekta je Zavod Ypsilon, generator socialnih inovacij.

Ciljno skupino projekta »Made with Y« sestavljajo mladi med 15 in 29 let:

 1. a) mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje),
 2. b) mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju,
 3. c) dijaki in študenti zadnjih letnikov, ki v času trajanja operacije zaključujejo izobraževanje in aktivno iščejo zaposlitev,
 4. d) mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo zaposlitev v času trajanja operacije in
 5. e) druge kategorije mladih brez zaposlitve v skladu s predmetom in namenom javnega razpisa.

V okviru projekta bodo potekale projektne aktivnosti in usposabljanja za mlade udeležence, za uspešno doseganje ciljev in KPI pa so do konca projektnih aktivnosti predvidene naslednje aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa:

 • Skupna zaključna konferenca vseh projektov (september 2018)
 • Izvedba usposabljanj »Trener, Coach, Moderator« (avgust 2018)
 • Izvedba zaključnega dogodka Zavoda Ypsilon (avgust 2018)
 • Aktivna diseminacija rezultatov

 

 1. Opredelitev razpis in ciljev, vsebina razpisa

 

Zavod Ypsilon vabi vse zainteresirane k prijavi na razpis z namenom izvajanja storitev informiranja in komuniciranja za aktivnosti iz zgoraj navedenih alinej.

 

Vse zainteresirane vabimo k oddaji ponudb, ki naj vključujejo:

 • Kratek opis aktivnosti svetovanja na področju informiranja in komuniciranja za projekt Made with Y v obdobju avgust do september 2018.
 • Kratek opis predloga oglaševalskih storitev objav v okviru projekta Made with Y za obdobje avgust in september 2018.
 • Kratek opis predloga diseminacijskega načrta v avgustu in septembru 2018

 

Ponudba se šteje kot popolna, če vključuje:

 

– kratek predlog storitev informiranja in komuniciranja po zgornjih dveh alinejah z opisom dodane vrednostni za doseganje ciljev projekta Made with Y

– reference prijavitelja;

– stroškovno specifikacijo.

 1. Izvedba in oprema natečaja

Ponudba je lahko:

 • poslana preko e-pošte na manja.munda@ypsilon.si;
 • poslana preko priporočene pošte na naslov:

ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA;

z obveznim pripisom »Oddaja ponudbe za sodelovanje na področju informiranja in komuniciranja v okviru projekta Made with Y«

 1. Splošni pogoji

 

Na razpis se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe. V razpisu ne morejo sodelovati predstavniki naročnika, člani ocenjevalne komisije in njihovi ožji sorodniki.

 

 1. Roki

 

Ponudbe morajo prispeti do vključno srede, 01. avgusta 2018.

 

Odpiranje ponudb bo predvidoma v četrtek, 2. avgusta 2018 ob 12. uri v prostorih Zavoda Ypsilon. Odpiranje vlog ne bo javno.

 

 1. Izbor

 

Ocenjevalna komisija bo sklep o izboru najboljšega ponudnika izdala najkasneje 2. avgusta 2018 in s sklepom seznanila prijavitelje. Naročnik si pridružuje pravico, da v primeru, da nobena ponudba ne bo zadovoljevala kriterijev razpisa, sodelovanja ne implementira. V tem primeru se javni razpis ponovi.

 

 1. Ocenjevalna komisija

 

Prispele ponudbe bo pregledala in ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani direktorice Zavoda Ypsilon. Ocenjevalna komisija bo ocenjevala samo popolne ponudbe.

 

Ocenjevalna komisija bo ponudbe vrednotila po naslednjih kriterijih:

 • izpolnjevanje razpisnih pogojev,
 • kakovost vsebinske zasnove,
 • strokovna usposobljenost,
 • reference prijavitelja,
 • kakovost finančnega načrta,
 • cenovna primernost.

 

Strokovna komisija bo pri izboru ponudb upoštevala načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti in cenovne primernosti.

 

Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe:

– če ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavnih delov ponudbe,

– če bodo predane po času, ki je določen za oddajo ponudbe,

– če bodo smiselno in konceptualno odstopale od razpisane vsebine in

– če po oceni ocenjevalne komisije ne bodo dosegale zahtevane ravni stokovnosti.

 

 1. Sodelovanje z izbranim prijaviteljem

 

Naročnik bo pri izbranem ponudniku naročil storitve v višini, določeni v ponudbi izbranega prijavitelja.

 

Dodatne informacije v zvezi z razspisom lahko dobite po emailu manja.munda@ypsilon.si.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

slika
2 leta ago Javni razpisi

Natečaj za nadgradnjo spletne platforme projekta Made With Y

Zavod Ypsilon izvaja projekt Made with Y, ki je bil pridobljen v okviru kandidiranja na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. V okviru projekta potekajo projektne aktivnosti in usposabljanja za mlade udeležence, za uspešno doseganje ciljev in KPI pa smo izdelali posebno spletno platformo za vključevanje mladih udeležencev in potencialnih delodajalcev po metodi igrifikacije in matching procesa.

Zavod Ypsilon zato vabi vse zainteresirane k prijavi na javni razpis za nadgradnjo in vzdrževanje spletne platforme projekta https://madewithy.si/.

Cilj javnega razpisa je pridobite ponudbe za nadgradnjo in vzdrževanje spletnega portala https://madewithy.si/ z naslednjimi elementi:

 • Nadgradnja sistema za gamification in grafičnega vmesnika za administratorje sistema.
 • Vzdrževanje strani in pregled pomanjkljivosti ter nadgradnja vtičnikov za normalno delovanje spletnih strani.
 • Uskladitev spletne strani z novo uredbo GDPR

Naročnik bo prejete ponudbe ocenil na podlagi načel gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter cenovne učinkovitosti. Z izbranim prijaviteljem bo naročnik sklenil pogodbo o sodelovanju, s katero se zavezuje izplačati znesek za izdelano spletno platformo, skladno s ponudbo izbranega prijavitelja.

Izbrani prijavitelj in naročnik se bosta o podrobnostih sodelovanja  uskladila naknadno.

Interesenti naj oddajo ponudbo z navedbo referenc, usposobljenosti za nadgradnjo spletne platofme in stroškovno specifikacijo ter predlogi za nadgradnjo obstoječe platforme bodisi na naslov manja.munda@ypsilon.si, po pošti na naslov ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA s pripisom za natečaj: »Vzdrževanja in nadgradnja Made with Y spletne platforme«.

Rok za oddajo ponudbe je 01. 08. 2018.

Prijavitelji bodo o rezultatih natečaja obveščeni predvidoma 02. 08. 2018.

Za dodatne informacije se obrnite na manja.munda@ypsilon.si

Uporabljena je moška oblika kot nevtralna oblika za moški in ženski spol.

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 • Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
 • info@ypsilon.si

© 2016 Zavod Ypsilon, za skupno prihodnost. Izdelava FlatPixel Studio. Made with Y. Vse pravice pridržane.