Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/madewithy/public_html/wp-content/themes/MadewithY/framework/tiger-profile/admin/pages/payment-inc/paypal-submit.php on line 11
oktober 2017 – Made with Y
Meni
časi
 • Prijava
 • Registracija

Monthly Archives: oktober 2017

slika
3 leta ago Javni razpisi

Javni razpis za sodelovanje na področju informiranja in komuniciranja v okviru projekta Made with Y

 1. Informacije o projektu

Zavod Ypsilon je s projektom Made with Y uspešno kandidiral na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Splošni cilji javnega razpisa so zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih, starih od 15 do 29 let, tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven, prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc. Poleg tega je cilj javnega razpisa tudi usposobiti organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial. V času trajanja operacije se z izvajanjem projektnih aktivnosti stremi k zaposlitvi vsakega mladega udeleženca, vključenega v aktivnosti, kjerkoli na trgu dela. Skupaj se bo tako preko projekta Made with Y v letih od 2016 do 2018 zaposlilo 32 mladih. Z javnim razpisom se spodbuja inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi učinke na področju zaposlovanja v mladinskem sektorju in širše.

Namen projekta »Made with Y« je prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z inovativnimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti so usmerjene k dosegu dviga zaposljivosti in trajne zaposlenosti mladih med 15. in 29. letom ter dvigu stopnje aktivnega državljanstva. S široko partnersko mrežo organizacij iz različnih področjih delovanja predstavlja unikum ima zelo velik potencial na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Izvajalec projekta je Zavod Ypsilon, generator socialnih inovacij.

Ciljno skupino projekta »Made with Y« sestavljajo mladi med 15 in 29 let:

 1. a) mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje),
 2. b) mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju,
 3. c) dijaki in študenti zadnjih letnikov, ki v času trajanja operacije zaključujejo izobraževanje in aktivno iščejo zaposlitev,
 4. d) mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo zaposlitev v času trajanja operacije in
 5. e) druge kategorije mladih brez zaposlitve v skladu s predmetom in namenom javnega razpisa.

V okviru projekta bodo potekale projektne aktivnosti in usposabljanja za mlade udeležence, za uspešno doseganje ciljev in KPI pa so do konca projektnih aktivnosti predvidene naslednje aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa:

 • Otvoritvena konferenca drugega cikla projekta (predvidoma v novembru 2017)
 • Izvedba delavnic osebnostnega profiliranja (predvidoma v novembru 2017)
 • Izvedba Made with Y zaposlitvenega bootcampa (15 dni usposabljanj predvidoma v novembru in decembru 2017)
 • Matching dogodki za povezovanje mladih in delodajalcev (predvidoma štirje dogodki od januarja do maja 2018)
 • Made in Ypsilon izobraževanje (20 dni usposabljanj predvidoma v marcu 2018)
 • Individualni personalizirani coachingi z udeleženci v projektu (predvidoma v aprilu in maju 2018)
 • Zaključna konferenca drugega cikla projekta Made with Y (predvidoma v juniju 2018)
 • Zaključna konferenca projekta (predvidoma v septembru 2018)
 1. Opredelitev razpis in ciljev, vsebina razpisa

Zavod Ypsilon vabi vse zainteresirane k prijavi na razpis z namenom izvajanja storitev informiranja in komuniciranja za aktivnosti iz zgoraj navedenih alinej.

Vse zainteresirane vabimo k oddaji ponudb, ki naj vključujejo:

 • Kratek opis aktivnosti svetovanja na področju informiranja in komuniciranja za projekt Made with Y v obdobju november 2017 do september 2018.
 • Kratek opis predloga oglaševalskih storitev objav v okviru projekta Made with Y za obdobje november 2017 so september 2018.

Ponudba se šteje kot popolna, če vključuje:

– kratek predlog storitev informiranja in komuniciranja po zgornjih dveh alinejah z opisom dodane vrednostni za doseganje ciljev projekta Made with Y

– reference prijavitelja;

– stroškovno specifikacijo.

 1. Izvedba in oprema natečaja

Ponudba je lahko:

 • poslana preko e-pošte na info@madewithy.si;
 • poslana preko priporočene pošte na naslov:

ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA;

z obveznim pripisom »Oddaja ponudbe za sodelovanje na področju informiranja in komuniciranja v okviru projekta Made with Y«

 1. Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe. V razpisu ne morejo sodelovati predstavniki naročnika, člani ocenjevalne komisije in njihovi ožji sorodniki.

 1. Roki

Ponudbe morajo prispeti do vključno ponedeljka, 6. novembra 2017.

Odpiranje ponudb bo predvidoma v torek, 7. novembra 2017 ob 12. uri v prostorih Zavoda Ypsilon. Odpiranje vlog ne bo javno.

 1. Izbor

Ocenjevalna komisija bo sklep o izboru najboljšega ponudnika izdala najkasneje do 8. novembra 2017 in s sklepom seznanila prijavitelje. Sklep komisije bo objavljen tudi na spletni strani www.madewithy.si. Naročnik si pridružuje pravico, da v primeru, da nobena ponudba ne bo zadovoljevala kriterijev razpisa, sodelovanja ne implementira. V tem primeru se javni razpis ponovi.

 1. Ocenjevalna komisija

Prispele ponudbe bo pregledala in ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani direktorja Zavoda Ypsilon. Ocenjevalna komisija bo ocenjevala samo popolne ponudbe.

Ocenjevalna komisija bo ponudbe vrednotila po naslednjih kriterijih:

 • izpolnjevanje razpisnih pogojev,
 • kakovost vsebinske zasnove,
 • strokovna usposobljenost,
 • reference prijavitelja,
 • kakovost finančnega načrta,
 • cenovna primernost.

Strokovna komisija bo pri izboru ponudb upoštevala načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti in cenovne primernosti.

Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe:

– če ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavnih delov ponudbe,

– če bodo predane po času, ki je določen za oddajo ponudbe,

– če bodo smiselno in konceptualno odstopale od razpisane vsebine in

– če po oceni ocenjevalne komisije ne bodo dosegale zahtevane ravni stokovnosti.

 1. Sodelovanje z izbranim prijaviteljem

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o sodelovanju za izvedbo vsebine javnega razpisa z vrednostjo, določeno v ponudbi izbranega prijavitelja.

Dodatne informacije v zvezi z razspisom lahko dobite po emailu info@madewithy.si

slika
3 leta ago Javni razpisi

Javni razpis za izvedbo in moderiranje usposabljanj v okviru projekta Made with Y v letu 2017

 1. Informacije o projektu

Zavod Ypsilon je s projektom Made with Y uspešno kandidiral na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Splošni cilji javnega razpisa so zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih, starih od 15 do 29 let, tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven, prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc. Poleg tega je cilj javnega razpisa tudi usposobiti organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial. V času trajanja operacije se z izvajanjem projektnih aktivnosti stremi k zaposlitvi vsakega mladega udeleženca, vključenega v aktivnosti, kjerkoli na trgu dela. Skupaj se bo tako preko projekta Made with Y v letih od 2016 do 2018 zaposlilo 32 mladih. Z javnim razpisom se spodbuja inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi učinke na področju zaposlovanja v mladinskem sektorju in širše.

Namen projekta »Made with Y« je prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z inovativnimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti so usmerjene k dosegu dviga zaposljivosti in trajne zaposlenosti mladih med 15. in 29. letom ter dvigu stopnje aktivnega državljanstva. S široko partnersko mrežo organizacij iz različnih področjih delovanja predstavlja unikum ima zelo velik potencial na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Izvajalec projekta je Zavod Ypsilon, generator socialnih inovacij.

Ciljno skupino projekta »Made with Y« sestavljajo mladi med 15 in 29 let:

 1. a) mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje),
 2. b) mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju,
 3. c) dijaki in študenti zadnjih letnikov, ki v času trajanja operacije zaključujejo izobraževanje in aktivno iščejo zaposlitev,
 4. d) mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo zaposlitev v času trajanja operacije in
 5. e) druge kategorije mladih brez zaposlitve v skladu s predmetom in namenom javnega razpisa.

V okviru projekta bodo potekale projektne aktivnosti in usposabljanja za mlade udeležence, za uspešno doseganje ciljev in KPI pa je do konca leta 2017 predvidene naslednje aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa:

 • izvedba delavnic osebnostnega profiliranja za mlade (predvidoma v novembru 2017)
 • izvedba Made with Y intenzivnega bootcampa (predvidoma v novembru in decembru 2017).
 1. Opredelitev razpis in ciljev, vsebina razpisa

Zavod Ypsilon vabi vse zainteresirane k prijavi na razpis z namenom izvajanja zgoraj navedenih projektnih aktivnosti.

Cilj razpisa je vsebinska priprava ter izvajanje oziroma moderiranje naslednjih vsebinskih sklopov.

 1. Priprava in izvedba delavnic osebnostnega profiliranja za mlade, ki potekajo v vsaj 4 slovenskih statističnih regijah (točno število in regije bodo z izbranim izvajalcem dogovorjene naknadno) in sicer v terminu do 17. novembra 2017;
 2. Vsebinska priprava in izvedba Made with Y intenzivnega bootcampa. 3x po 5 dni usposabljanj z vsakodnevnim pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 20. uri na različnih lokacijah po Sloveniji (točne lokacije izvedbe bodo z izbranim izvajalcem določene naknadno) in sicer v terminu od 20. novembra 2017 do 15. decembra 2017;
 3. Moderiranje Made with Y intenzivnega bootcampa. 3x po 5 dni usposabljanj z vsakodnevnim pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 20. uri na različnih lokacijah po Sloveniji (točne lokacije izvedbe bodo z izbranim izvajalcem določene naknadno) in sicer v terminu od 20. novembra 2017 do 15. decembra 2017;

Vse naveden aktivnosti vključujejo pripravo, izvedbo in poročanje o izvedenih aktivnostih.

Ponudba se šteje kot popolna, če vključuje:

– vsebinsko zasnovo za sklopa iz posamezne alineje;

– reference prijavitelja;

– stroškovno specifikacijo.

 1. Izvedba in oprema natečaja

Ponudba je lahko:

 • poslana preko e-pošte na info@madewithy.si;
 • poslana preko priporočene pošte na naslov:

ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA;

z obveznim pripisom »Oddaja ponudbe za izvedbo in moderiranje usposabljanj v okviru projekta Made with Y v letu 2017«

 1. Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe. V razpisu ne morejo sodelovati predstavniki naročnika, člani ocenjevalne komisije in njihovi ožji sorodniki.

 1. Roki

Ponudbe morajo prispeti do vključno ponedeljka, 6. novembra 2017.

Odpiranje ponudb bo predvidoma v torek, 7. novembra 2017 ob 12. uri v prostorih Zavoda Ypsilon. Odpiranje vlog ne bo javno.

 1. Izbor

Ocenjevalna komisija bo sklep o izboru najboljšega ponudnika izdala najkasneje do 8. novembra 2017 in s sklepom seznanila prijavitelje. Sklep komisije bo objavljen tudi na spletni strani www.madewithy.si. Naročnik si pridružuje pravico, da v primeru, da nobena ponudba ne bo zadovoljevala kriterijev razpisa, sodelovanja ne implementira. V tem primeru se javni razpis ponovi.

 1. Ocenjevalna komisija

Prispele ponudbe bo pregledala in ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani direktorja Zavoda Ypsilon. Ocenjevalna komisija bo ocenjevala samo popolne ponudbe.

Ocenjevalna komisija bo ponudbe vrednotila po naslednjih kriterijih:

 • izpolnjevanje razpisnih pogojev,
 • kakovost vsebinske zasnove,
 • strokovna usposobljenost,
 • reference prijavitelja,
 • kakovost finančnega načrta,
 • cenovna primernost.

Strokovna komisija bo pri izboru ponudb upoštevala načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti in cenovne primernosti.

Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe:

– če ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavnih delov ponudbe,

– če bodo predane po času, ki je določen za oddajo ponudbe,

– če bodo smiselno in konceptualno odstopale od razpisane vsebine in

– če po oceni ocenjevalne komisije ne bodo dosegale zahtevane ravni stokovnosti.

 1. Sodelovanje z izbranim prijaviteljem

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o sodelovanju za izvedbo vsebine javnega razpisa z vrednostjo, določeno v ponudbi izbranega prijavitelja.

slika
3 leta ago Javni razpisi

Natečaj za nadgradnjo spletne platforme projekta Made with Y

Zavod Ypsilon izvaja projekt Made with Y, ki je bil pridobljen v okviru kandidiranja na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. V okviru projekta potekajo projektne aktivnosti in usposabljanja za mlade udeležence, za uspešno doseganje ciljev in KPI pa smo izdelali posebno spletno platformo za vključevanje mladih udeležencev in potencialnih delodajalcev po metodi igrifikacije in matching procesa.

Zavod Ypsilon zato vabi vse zainteresirane k prijavi na javni razpis za nadgradnjo in vzdrževanje spletne platforme projekta https://madewithy.si/.

Cilj javnega razpisa je pridobite ponudbe za nadgradnjo in vzdrževanje spletnega portala https://madewithy.si/ z naslednjimi elementi:

 • Nadgradnja sistema za gamification in grafičnega vmesnika za administratorje sistema.
 • Vzdrževanje strani in pregled pomanjkljivosti ter nadgradnja vtičnikov za normalno delovanje spletnih strani.
 • Grafična nadgradnja spletne strani na trenutne oblikovalske trende.

Naročnik bo prejete ponudbe ocenil na podlagi načel gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter cenovne učinkovitosti. Z izbranim prijaviteljem bo naročnik sklenil pogodbo o sodelovanju, s katero se zavezuje izplačati znesek za izdelano spletno platformo, skladno s ponudbo izbranega prijavitelja.

Izbrani prijavitelj in naročnik se bosta o podrobnostih sodelovanja  uskladila pred podpisom pogodbe o sodelovanju.

Interesenti naj oddajo ponudbo z navedbo referenc, usposobljenosti za nadgradnjo spletne platofme in stroškovno specifikacijo ter predlogi za nadgradnjo obstoječe platforme bodisi na naslov info@madewity.si, po pošti na naslov ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA s pripisom za natečaj: »Vzdrževanja in nadgradnja Made with Y spletne platforme«.

Rok za oddajo ponudbe je 6. 11. 2017.

Prijavitelji bodo o rezultatih natečaja obveščeni predvidoma 08. 11. 2017.

Za dodatne informacije se obrnite na info@madewithy.si.

Uporabljena je moška oblika kot nevtralna oblika za moški in ženski spol.

slika
3 leta ago Javni razpisi

Javni razpis za pripravo publikacij v okviru projekta Made with Y 2017

4. oktober 2017

Zavod Ypsilon je s projektom Made with Y uspešno kandidiral na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. V okviru projekta bodo potekale projektne aktivnosti in usposabljanja za mlade udeležence, za uspešno doseganje ciljev in KPI pa je predvidena tudi priprava in izdaja publikacij.

 1. Osnovne informacije o projektu

Zavod Ypsilon je s projektom Made with Y uspešno kandidiral na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Splošni cilji javnega razpisa so zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih, starih od 15 do 29 let, tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven, prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc. Poleg tega je cilj javnega razpisa tudi usposobiti organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial. V času trajanja operacije se z izvajanjem projektnih aktivnosti stremi k zaposlitvi vsakega mladega udeleženca, vključenega v aktivnosti, kjerkoli na trgu dela. Skupaj se bo tako preko projekta Made with Y v letih od 2016 do 2018 zaposlilo 32 mladih. Z javnim razpisom se spodbuja inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi učinke na področju zaposlovanja v mladinskem sektorju in širše.

Namen projekta »Made with Y« je prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z inovativnimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti so usmerjene k dosegu dviga zaposljivosti in trajne zaposlenosti mladih med 15. in 29. letom ter dvigu stopnje aktivnega državljanstva. S široko partnersko mrežo organizacij iz različnih področjih delovanja predstavlja unikum ima zelo velik potencial na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Izvajalec projekta je Zavod Ypsilon, generator socialnih inovacij.

Ciljno skupino projekta »Made with Y« sestavljajo mladi med 15 in 29 let:

 1. a) mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje),
 2. b) mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju,
 3. c) dijaki in študenti zadnjih letnikov, ki v času trajanja operacije zaključujejo izobraževanje in aktivno iščejo zaposlitev,
 4. d) mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo zaposlitev v času trajanja operacije in
 5. e) druge kategorije mladih brez zaposlitve v skladu s predmetom in namenom javnega razpisa.

     2. Vsebina javnega razpisa

Zavod Ypsilon v  vse zainteresirane k prijavi na javni razpis za pripravo publikacij projekta Made with Y.

Izbrane publikacije bodo služile kot pomembno gradivo, osnovano na lastnih analizah in izkušnjah skozi projektne aktivnosti Made with Y in bodo kot takšne pomembno pričale o trgu dela, izobraževanju in zaposlovanju mladih v 21. stoletju ter bodo izkazovale potencial za nadaljnjo implementacijo uporabljenih metod in predstavljenih vsebin ter programov za druge deležnike v mladinskem sektorju, zlasti na področju aktivnega opolnomočenja mladih za večjo zaposljivost in zaposlenost.

Cilj razpisa je avtorsko delo – priprava in izdaja dveh publikacij z razpisano tematiko:

 • Prva publikacija: Raziskava aktualnih potreb na trgu dela ter identificiranje potrebnih spretnosti in veščin, ki bodo nujno potrebna za uspešen nastop na trgu dela do leta 2025;
 • Druga publikacija: Raziskava razkoraka v smislu osvojenih veščin znanj in kompetenc med formalnim izobraževalnim sistemom in sodobnim trgom dela ter priprava »policy« priporočil za izboljšavo trenutnega stanja na tem področju;

Z izbranim prijaviteljem bo naročnik sklenil avtorsko pogodbo, s katero se zavezuje za plačilo dogovorjenega zneska v skladu z navodili in smernicami Ministrstva za izobraževanja, znanost  in šport ter Službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko.

Navodila in smernice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko so dostopna tukaj: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/za_upravicence/navodila/.

Prijavitelje še posebej opozarjamo na Prilogo 4, ki govori o najvišji vrednosti stroškov in za avtorska dela predvideva naslednjo ureditev.

2.2 Delo po avtorski pogodbi

Vrednotenje po avtorskih polah

(navedene so bruto vrednosti avtorske pole – 16 strani, 30.000 znakov s presledki, približno 30 vrstic, 65 znakov v vrstici; dajatve niso del vrednosti na enoto – v primeru izplačila preko avtorske agencije).

OPIS ENOTA OMEJITEV (maksimalna vrednost/enoto)

avtorsko delo – jezikovno in strokovno ustrezno

(seminarsko gradivo, priročnik, analiza, poročila, prevodi ipd.)

Navodilo avtorju: avtorsko delo naj bo brez jezikovnih napak oz. pomanjkljivosti.

avtorska pola do 310,00 EUR

zahtevnejše avtorsko delo – jezikovno in strokovno ustrezno (priprava izobraževalnih programov, učbenik, delovni zvezek, e-gradivo*, evalvacijska študija ipd.)

*e-gradivo: avtorska pola zajema vsebino gradiva in scenarij za pripravo e-gradiva; kot dokazilo je potrebno priložiti vsebino gradiva in scenarij.

avtorska pola do 440,00 EUR

zahtevnejše avtorsko delo – jezikovno in strokovno ustrezno

(uveljavljajo le avtorji, ki so habilitirani najmanj kot višji predavatelji z doktoratom ali znanstveni sodelavec z doktoratom)

avtorska pola do 520,00 EUR
jezikovni pregled gradiva, namenjenega javni objavi avtorska pola do 50,00 EUR
strokovna recenzija gradiva, namenjenega javni objavi avtorska pola do 80,00 EUR

V primeru, ko gradiva ni mogoče ovrednotiti po avtorskih polah, se upoštavajo primerljive cene na trgu ali se predloži ustrezna metodologija izračuna stroška avtorja.

Izbrani avtor in naročnik se bosta o podrobnostih avtorskega dela uskladila pred podpisom avtorske pogodbe.

K pripravi avtorskega dela je vključena tudi lektura besedila.

Interesenti naj oddajo kratko zasnovo avtorskega dela z navedbo referenc, usposobljenosti za izvedbo avtorskega dela ter stroškovno oceno izvedbe, bodisi na naslov info@madewithy.si ali po pošti na naslov ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA s pripisom za natečaj: »Javni razpis za pripravo publikacij v okviru projekta Made with Y 2017«.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami znanstveno raziskovalnega dela na področjih mladih oziroma zaposlovanja mladih.

 1. Izvedba in oprema javnega razpisa

Ponudba je lahko:

 • poslana preko e-pošte na info@madewithy.si;
 • poslana preko priporočene pošte na naslov:

ZAVOD YPSILON, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA;

z obveznim pripisom »Javni razpis za pripravo publikacij v okviru projekta Made with Y 2017«

 1. Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo samo fizične osebe. V razpisu ne morejo sodelovati predstavniki naročnika, člani ocenjevalne komisije in njihovi ožji sorodniki.

 1. Roki

Ponudbe morajo prispeti do vključno petka, 13. oktobra 2017.

Odpiranje ponudb bo predvidoma v ponedeljek, 16. oktobra 2017 ob 9. uri v prostorih Zavoda Ypsilon. Odpiranje vlog ne bo javno.

 1. Izbor

Ocenjevalna komisija bo sklep o izboru najboljšega ponudnika izdala najkasneje do 17. oktobra 2017 in s sklepom seznanila prijavitelje. Sklep komisije bo objavljen tudi na spletni strani https://madewithy.si/. Naročnik si pridružuje pravico, da v primeru, da nobena ponudba ne bo zadovoljevala kriterijev razpisa, sodelovanja ne implementira. V tem primeru se javni razpis ponovi.

 1. Ocenjevalna komisija

Prispele ponudbe bo pregledala in ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani direktorja Zavoda Ypsilon. Ocenjevalna komisija bo ocenjevala samo popolne ponudbe.

Ocenjevalna komisija bo ponudbe vrednotila po naslednjih kriterijih:

 • izpolnjevanje razpisnih pogojev,
 • kakovost vsebinske zasnove,
 • strokovna usposobljenost,
 • reference prijavitelja,
 • cenovna primernost.

Strokovna komisija bo pri izboru ponudb upoštevala načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti in cenovne primernosti.

Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe:

– če ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavnih delov ponudbe,

– če bodo predane po času, ki je določen za oddajo ponudbe,

– če bodo smiselno in konceptualno odstopale od razpisane vsebine in

– če po oceni ocenjevalne komisije ne bodo dosegale zahtevane ravni strokovnosti.

 1. Sodelovanje z izbranim prijaviteljem

Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil avtorsko pogodbo.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite po elektronski pošti info@madewithy.si  in sicer najkasneje do srede 11. oktobra.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 • Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
 • info@ypsilon.si

© 2016 Zavod Ypsilon, za skupno prihodnost. Izdelava FlatPixel Studio. Made with Y. Vse pravice pridržane.